Regulamin

§1

Regulamin został opublikowany dnia 16.11.2015 r.
Określa on zasady korzystania z serwisu tani kredyt, zamieszczonego na stronie internetowej https://tanikredyt.org

§2 Definicje

a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie https://tanikredyt.org
b) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź też posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
c) Usługodawca – Usługodawcą i właścicielem serwisu jest Sylwester Naramowski zamieszkały w Łękach.
d) Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą.
e) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem https://tanikredyt.org/regulamin
f) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkownika drogą elektroniczną, w tym:
– dostęp do artykułów zamieszczonych w serwisie.
– możliwość publikacji komentarzy.
g) Artykuł – informacje zawarte na poszczególnych podstronach serwisu.
h) Komentarze – informacje zawarte na poszczególnych podstronach serwisu, które zostały
zamieszczone przez użytkownika.
i) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§3 Postanowienia ogólne

1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę jest bezpłatny.
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji.
3. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody użytkownika na postanowienia regulaminu, który jest dostępny pod adresem https://tanikredyt.org/regulamin oraz polityki prywatności.
4.Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to:
– Połączenie z Internetem
– Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”
5.Zakazanym jest pisanie przez użytkownika komentarzy o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które mogą być bezprawne (np.: naruszały autorskie prawa majątkowe, byłyby obraźliwe lub stanowiły groźbę) a także sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego(np.: umieszczanie w komentarzach reklamy i wiadomości niezwiązanych z głównym wątkiem, linków do wirusów).
6. W razie sporów, które wynikną na tle stosunków prywatnoprawnych pomiędzy usługodawcą i użytkownikiem stosuję się polskie prawo materialne. W szczególności:
– Kodeks Cywilny (Dz.U. 1963 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
– Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi
zmianami)
– Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

§4 Obowiązki użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

§5 Zawarcie umowy i jej rozwiązanie

1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa.
3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdym czasie.

§6 Treść serwisu

1. Serwis pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Użytkownik ma możliwość korzystania z darmowych informacji na temat kredytów oraz pożyczek.
2. Informacje zamieszczone w artykułach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Za wszelkie nieprawidłowości w przedstawionych informacjach usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§7 Komentarze

1. W celu zamieszczenia komentarzy pod artykułem, stanowiących prywatną opinię na temat zamieszczanych w nim informacji wymagane jest podanie adresu e-mail oraz podpisu użytkownika.
2. Adres e-mail nie będzie publikowany po napisaniu komentarza, służy on wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem w zakresie związanym z publikowanym komentarzem.
3. Komentarze o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z naszym regulaminem będą usuwane przez moderację.

§8Reklamacja

1. Reklamację z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną można składać pocztą elektroniczną na adres [email protected] . Są one rozpatrywane w terminie 7 dni.